Case study

Spółka PCM przez 19 – lat zrealizowała wiele prestiżowych Projektów zakończonych spektakularnymi sukcesami. Wspieraliśmy naszych Klientów w pozyskiwaniu tysięcy a nawet milionów Klientów. Stała, partnerska współpraca z nami owocuje: stałym wzrostem ilości i wartości Klientów, wzrostem przychodów i rentowności.

Case study 16

Projekt: Obsługa Projektu Usługi Doradczej na rzecz Użytkowników realizowaną w formie Call Center w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla Ministerstwa Gospodarki. Ocena 100%.
Klient: Ministerstwo Gospodarki.
Rynek: obsługa Urzędów Miast i Gmin, Firmy, Przedsiębiorcy Prywatni.
Zakres usług: udzielanie dodatkowych  informacji w formie obsługi Infolinii Call Center Urzędnikom obsługującym Projekt, Podmiotom Gospodarczym i Prywatnym Przedsiębiorcom na temat nowego, cyfrowego Projektu.
Efekty: Pomoc w uruchomieniu Projektu dla Ministerstwa Gospodarki, aby od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca  mógł zarejestrować swoją firmę przez Internet posługując się formularzem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na etapie przetargu oferta Spółki PCM otrzymała 100% punktów na 100 możliwych. Uruchomienie infolinii oraz pozyskanie obszernej wiedzy przez Konsultantów w relatywnie krótkim czasie przebiegało bardzo sprawnie. Ocena naszej pracy w trakcie realizacji Projektu była wysoka.

Case study 15

Projekt: Pozyskiwanie i budowa relacji z pozyskanymi Klientami.
Klient:
branża finansowa
Zakres usług: użyczanie bazy, generowanie leadów, pozyskiwanie Klientów, budowanie relacji. Mierzenie wskaźnika zadowolenia Klientów. Dosprzedaż usług.
Efekty: Pomogliśmy Klientowi zbudować bardzo dobre relacje ze swoimi klientami i z całym rynkiem.
W ocenie jego Klientów nasz Klient uzyskiwał zwykle pierwsze miejsce w zakresie jakości obsługi i zadowolenia Klientów. Przez to nasz Klient obniżył o kilkadziesiąt procent koszt pozyskania Klienta.
Dynamika wzrostu przychodów wynosiła w granicach (60-70) %. Dynamika rentowności również jest wysoka. Firma systematycznie i dynamicznie zwiększa udziały w rynku.

Case study 14

Projekt: Doradztwo oraz wsparcie w sprzedaży.
Klient:
Wydawnictwo
Zakres usług:  pozyskiwanie Klientów B2B, dosprzedaż, obsługa Klientów. Realizacja wielu działań
w całym okresie życia Klienta.
Efekty: W trakcie wieloletniej współpracy z PCM Klient osiąga 2-3 krotnie dłuższy
czas życia Klienta w stosunku do średniej w branży (z okresu przed 10 lat).
W tym okresie (na przestrzeni ostatnich 10 lat),
u większość firm konkurencyjnych średni czas życia Klienta zmniejszył się
ponad 3 – krotnie stosunku do średniej w branży (z okresu przed 10 lat).
Pomogliśmy istotnie zwiększać ARPU. Tym samym przychody i rentowność
naszego Klienta z roku na rok rosły.

 

Case study 13

Projekt: kilka Projektów Partnerskich cross sellingowy Klient:  Bank i Firma ubezpieczeniowa
Zakres usług: polegające na dosprzedaży produktów banku i pozyskiwaniu nowych Klientów dla firmy ubezpieczeniowej.
Efekty: Efekty dla Banków zwykle przekraczały 20 % a czasami nawet 30 %, zaś dla firm ubezpieczeniowych uzyskiwaliśmy zwykle efekty na poziomie (10 – 20) % do wykonanych rozmów.

Case study 12

Projekt: umawiania spotkań handlowych
Klient:
wiodąca firma w branży sprzedaż bezpośrednia
Zakres usług:  użyczenie bazy, umawianie spotkań, dosprzedaż do aktualnych Klientów, badanie zadowolenia Klientów
Efekty: Po blisko rocznej współpracy z PCM na podstawie osiąganych wyników Klient odnotował wzrost ilości dystrybutorów oraz przychodów o kilkadziesiąt procent w stosunku do poprzedniego roku.
Konsekwencją wspólnego sukcesu było zaplanowanie na kolejne 3 lata dwukrotnie większego wzrostu przychodów liczonego na poziomie kilkuset milionów złotych.

Case study 11

Projekt: Lokalizator Internetowy zumi.pl
Klient:
onet.pl (za zgodą Klienta)
Zakres usług:  opracowanie planu efektywnego działania do Projektu zumi.pl,
w zakresie pozyskiwania dodatkowych informacji od potencjalnych Klientów zumi.pl
oraz pozyskiwanie zgód na umieszczenie firm na portalu zumi.pl.
Użyczenie do Projektu własnej bazy Efekt oraz uzupełnienie zbioru wyjściowego
innymi bazami danych. Przeprowadzenie rozmów z grupą ok. 1,5 mln osób zarządzających firmami
w okresie 12 miesięcy. Dostosowanie bazy z podziałem wg EKD na 20 000 grup produktowych.
Telefoniczna aktualizacja bazy, pozyskanie dodatkowych informacji o wiodących produktach
każdej firmy oraz pozyskanie zgód na umieszczenie firm na portalu zumi.pl.

Efekty: Pozyskanie ok. 1 mln zgód od firm zainteresowanych umieszczeniem ich na portalu zumi.pl.
Portal posiada ponad 4 mln użytkowników. Dynamika wzrostu przychodu wynosi (30 – 50)% rok / roku. Należy do wysoce rentownych Projektów w grupie onet.pl. – dane zebrane w 2012 roku.

Case study 10

Projekt: Projekt Partnerski cross sellingowy
Klient:
  Bank PKO BP i Amplico Life (obecnie MetLife Amplico) za zgodą obu firm
Zakres usług: dosprzedaż kart kredytowych dla Klientów banku oraz pozyskiwanie
nowych Klientów dla Amplico Life.
Efekty: dosprzedaż 36,9 % kart kredytowych i pozyskanie 20 % (do bazy) a 26,6% (do rozmów)
nowych Klientów dla ubezpieczyciela. Projekt opisany jest w literaturze dr Mariusz Trojanowski
„Marketing Bezpośredni, Koncepcje, Zarządzanie, Instrumenty”.

Case study 9

Projekt: kompleksowe wsparcie w obszarze komunikacji z Klientami.
Klient: z branży telekomunikacyjnej
Zakres usług:  Lojalizacja Klientów, pozyskiwanie nowych Klientów.
Działania anty churn-owe (utrzymaniowe). Telefoniczna zmiana Umowy z Klientami
z Firmy przejętej do nowej firmy przejmującej biznes Klienta.
Efekty: W okresie intensywnej współpracy z PCM w okresie dwóch kolejnych lat
Klient osiągał znaczny wzrost wyniku finansowego netto. W roku bazowym miał stratę,
zaś w kolejnych dwóch latach współpracy z PCM każdego roku odnotował
ponad 15 % zysk netto na wysoce konkurencyjnym rynku.

Case study 8

Projekt: doradztwo, użyczenia bazy, pozyskiwanie i utrzymanie Klientów, zwiększanie ich wartości.
Klient:
nowa firma w branży usług telekomunikacyjnych
Zakres usług: kompleksowa realizacja usług komunikacji z Klientami, łącznie z nadzorowaniem pracy kurierów
przy odbiorach podpisanych Umów od Klientów. Realizacja strategicznych projektów Klienta.
Efekty: W pierwszych pięciu latach współpracy nasz Klient zdobył największy, ponad 4% udział
w strukturze połączeń lokalnych pod względem ruchu w wysoce konkurencyjnym rynku
usług telekomunikacyjnych. Na podstawie niezależnych badań Klienta nasze usługi w całym okresie 9 lat
współpracy zawsze oceniane były najwyżej.  

Case study 7

Projekt: Obsługa dużej infolinii, użyczanie baz danych, wysyłki. Usługi świadczone
od początku liberalizacji rynku telekomunikacyjnego przez okres kilku lat współpracy.
Klient:
wiodąca w Polsce firma z branży telekomunikacja
Zakres usług: organizacja i obsługa infolinii, udzielanie informacji i zachęcenie Klienta
do wybrania usług naszego Klienta. Dobrze zachęcony potencjalny Klient (Lead)
był procesowany do telefonicznego działu sprzedaży naszego Klienta w celu zawarcia z nim umowy.
Dostarczanie baz do celów pozyskiwania Klientów oraz planowania strategicznych inwestycji naszego Klienta.
Efekty: usługi nasze miały wpływ na wzrost udziału w rynku naszego Klienta w piątym roku naszej współpracy dodatkowo o 88% do poprzedniego roku.  

Case study 6

Projekt: Wprowadzenie na rynek nowego produktu.
Klient:
  Telewizja Cyfrowa
Zakres usług: doradztwo. Organizacja i szkolenie Zespołu 500 osobowego do obsługi infolinii.
Obsługa dużej infolinii. Organizacja cyklicznych wieloelementowych, personalizowanych wysyłek.
Weryfikacja potencjalnych Klientów w zakresie zdolności kredytowej. Cross i up selling.
Organizowanie i obsługa projektów lojalnościowych, łącznie z organizacją procesów zakupu
i montażu anten na dachu. Działania anty churn-owe. Zwiększanie ilości i wartości Klientów.
Efekty:
Pomoc w uzyskaniu pozycji nr 1 na polskim rynku oraz jednej z największych firm
w branży na rynku UE.

Case study 5

Projekt: Paszporty Polsatu
Klient:
  Telewizja Cyfrowa
Zakres usług:  doradztwo, budowa bazy danych, codzienna deduplikacja bazy bardzo dużych ilości,
zarządzanie bazą. Użyczanie bazy Partnerom biznesowym zawsze za zgodą Właściciela bazy.
Efekty:
Zbudowanie bazy wielkości 1,7 mln rekordów w dwa miesiące.
Cyfrowy Polsat -,
tworzenie i obsługa infolinii. W pierwszych miesiącach pomogliśmy
CP pozyskać 100 000 Klientów. W krótkim czasie  CP stał się zdecydowanym liderem w branży telewizji cyfrowej.

Case study 4

Projekt: Aktualizacja i rozbudowa całej bazy aktualnych Klientów Spółki Europejski Fundusz Leasingowy
(EFL) w chwili przejęcia przez Credit Agricole.
Klient:
Europejski Fundusz Leasingowy.
Zakres usług: Aktualizacja i rozbudowa całej bazy EFL polegała na zadawaniu Klientom EFL 12 pytań.
Jedno z pytań dotyczyło wyników finansowych Klienta.
Efekty: Spółka PCM została wyłoniona w drodze przetargu z 12 firm oraz po testach 6 firm,
które zakwalifikowały się do drugiego etapu przetargu.
Uzyskanym efektem było zaktualizowanie ponad 90 % dostarczonej bazy.
Co jest szczególnie istotne, tylko kilkanaście przedstawicieli firm tj. poniżej 0,02 % poprosiło o usunięcie
z bazy, zaś ponad 80 % Klientów EFL podało nam informacje o własnych wynikach finansowych.

Case study 3

Projekt: Umawianie spotkań handlowych, w ramach Projektu Leasing „0”
Klient:
Europejski Fundusz Leasingowy oraz ATA International
Zakres usług: Umawianie spotkań na terytorium całej Polski Handlowcom w Klienta ATA International.
Produktem były urządzenia biurowe i produkcyjne, których zakup finansowany był leasingiem EFL.
Efekty: forma aktywnej komunikacji CC okazała się decydowanie najbardziej efektywna
z pośród pozostałych dwóch form komunikacji: reklamy w prasie oraz direct mail, które były połączone
z infolinią. Efekty przerosły oczekiwania Klienta.

Case study 2

Projekt: Kompleksowa obsługa dużego Programu lojalnościowy,
Klient:
wiodący, światowy koncern w branży paliwa i smary.
Zakres usług: dostosowanie programu do polskiego rynku. Tworzenie bazy, komunikacja targetowana,
personalna z kierowcami. Zamawianie i wysyłka wybranych nagród. Monitoring wszystkich procesów.
Efekty: w trzecim roku funkcjonowania Programu nasz Klient osiągnął dynamikę przychodu 154% do poprzedniego roku.

Case study 1

Projekt: Wsparcie sprzedaży Świadectw Udziałowych
Klient: Bank
Zakres usług: doradztwo w zakresie pozyskania zaufania Klientów, organizacja i obsługa wszystkich komunikacji bezpośredniej z Klientami, organizacja losowania, wydania nagród po uiszczeniu opłat  skarbowych przez laureatów.
Efekty: 96 % sprzedanych Świadectw Udziałowych w stosunku do wszystkich uprawnionych (osób dorosłych).

Case study

< Strona główna